Verdi Web

Il·lustració vectoritzada
Ilustración vectorizada
Vectorized illustration

Any: 2013
Briefing: Redissenyar i organitzar de nou la pàgina web de Verdi Cinemes.
Concepte: Practicitat
Qualitat: Bona i ràpida gestió.
Valors: Clara, pràctica, estètica de cinema d’autor i intuitiva.

Año:  2013
Briefing: Rediseñar y organizar de nuevo la página web de Verdi Cines.
Concepto: Practicidad.
Qualidad: Buena y rápida gestión.
Valores: Clara, práctica, estética de cine de autor e intuitiva.

Year: 2013
Briefing: Redesign and organize new website Verdi Cinemas.
Concept: Practicality.
Quality: Good and prompt management.
Values: Clear, practical aesthetics of cinema and intuition.

Verdiweb 5

Bc

Verdiweb1Verdiweb4

Related Works