Magazine Detroit

Any: 2014
Briefing: Editar una revista especialitzada amb ciutats.
Concepte: Detroit, la ciudad de las dos caras.
Qualitat: Revista amb evolució dels fets, plasmada a la “maquetació viva”.
Valors: Contrastat, visual i emotiva.

Any: 2014.
Briefing:Editar una revista especializada con ciudades.
Concepte:Detroit, la ciudad de las dos caras.
Qualitat:Revista con evolución de los hechos, plasmada en la “maquetación viva”.
Valores:Contrastado, visual y emotiva.

Year: 2014.
Briefing:Editing a journal with cities.
Concept:Detroit, the city of two faces.
Quality:Journal Evolution of the facts reflected in the “layout alive”.
Values:Contrast, visual and emotional.

 

"Citys" Magazine (Detroit)

“Citys” Magazine (Detroit)

 

 

 

 

Detroit 6

 

Citys és una revista documental, relacionada amb temàtiques de procesos històrics produïts, a ciutats de tot el món. En aquest cas (capítol 23) es parla sobre Detroit. Els seus inicis, l’època daurada del 1940, la crísis dels 60-70, l’abandomanent als 80-90 i el canvi de mires actual, impulsat majoritàriament per la seva població.

Citys es una revista documental, relacionada con temáticas de procesos históricos producidos, en ciudades de todo el mundo. En este caso (capítulo 23) se habla sobre Detroit. Desde sus inicios, la época dorada del 1940, la crísis de los 60-70, el abandono a los 80-90 y el cambio de miras actual, impulsado mayoritariamente por su población.

Citys is a documentary magazine, related to themes of historical process, in cities around the world. In this case (chapter 23) it talks about Detroit. Since its inception, the golden age of the 1940s, the crisis of  the 60s-70s, the abandonment of the 80s-90s and the current change of view, which is driven largely by its population.

 

Related Works