Ecomoció

ECOMOCIÓ

Tipologia: Branding
Nom: Aldea
Any:  2014

Concepte: Preservar la cultura i donar-la a coneixer
Qualitat: “Passió per l’acció”

"Ecomoció vehicle elèctric"

“Ecomoció vehicle elèctric”

El logotip està format per un engranatge futurístic, on el mediambient (verd), la tecnologia (groc) i el raonament (blau) conformen l’isotip.

El logotipo está formado por un engranaje futurístico, donde el medioambiente (verde), la tecnología (amarillo) y el razonamiento (azul) conforman el isotipo. 

The logo consists of a gear of the future where the environment (green), technology (yellow) and reasoning (blue) form the isotype.

 

Piezas "ecomoció"

Piezas “ecomoció”

 

Per a vincular les peces a tots els elements, s’ha aplicat el logotip i un horitzó fosc, per connotar-se amb el context urbà.

Para vincular las piezas, a todos los elementos se ha aplicado el logotipo y un horizonte oscuro, para connotar con el contexto urbano.

To link the pieces, the logo and the dark horizon have been applied to all elements to connote an urban context.

 

 

Carpeta "ecomoció"

Carpeta “ecomoció”

 

Carpeta lleugera i transparent on sols el skyline deixa opaca la part transparent. El tancament està format per un velcro, que encaixa al mig del isotip.

Carpeta ligera y transparente donde sólo el skyline deja opaca la parte transparente. El cierre está formado por un velcro, que encaja en el medio del isotipo.

Light and transparent folder where the only part of the transparent plastic left opaque is the skyline. The folder is closed with a velcro that fits in the middle of the isotope.

 

 

Tríptico "ecomoció"

Tríptico “ecomoció”

 

El tríptic tindrà present la marca i els colors corporatius, aquest tractarà els tres dies amb porcions i tots tres respondran a les diferents activitats del dia. El tríptic circular, vol empatitzar-se amb l’isotip rodó.

El tríptico tendrá presente la marca y los colores corporativos, este tratará los tres días con porciones y los tres responderán a las diferentes actividades del día.El tríptico circular, quiere empatizar con el isotipo redondo.

The leaflet will present the brand and corporate colors, it will represent the three days with three portions that respond to different activities each day.The circular leaflet is designed to resonate with the round isotype.

 

 

Entrada

 

 

Amb les entrades s’ha buscat un ús curiós i diferent, consisteix en girar la rodeta i arrencar el color del dia que pertoca (el dia blau: col.loquis, el dia groc: activiats relacionades amb la tecnologia i el verd, relatiu al mediambient).

Con las entradas se ha buscado un uso curioso y diferente, consiste en girar la rueda y arrancar el color del día que corresponde (el día azul: coloquios, el día amarillo: actividades relacionadas con la tecnología y el verde relativo al medioambiente).

With the design of the tickets we intended to find an intriguing and different use. It consists of turning the wheel and peeling off the color of the day (the blue day: conferences, the yellow day: activities about technology and the green day: related to the environment).

 

 

Ecomocio 9

 

 

 

La tecnologia del futur no arriba sense emoció ni dinamisme, tal i com diu el naming (Ecomoció) l’emoció s’ha de viure al cap davant de qualsevol esdeveniment, tant és així, que es tindrà en compte i es regalaran piruletes de pinya i llimona.

La tecnología del futuro no llega sin emoción ni dinamismo, tal y como dice el naming (Ecomoció) la emoción se tiene que vivir al principio de cualquier evento, tanto es así, que se tendrá en cuenta y se regalarán piruletas de piña y limón.

Future technology fails without emotion or dynamic, as implied by the naming (Ecomoció) emotion has to live at the start of any event, so much so that they will keep that in mind and give away pineapple and lemon lollipops.

 


Related Works