Franz Kline

Cartellisme i edició
Cartelismo i edición
Poster and edition

 

Any:2012.
Briefing:Crear Cartell per a l’expo. de Fr.Kline i el seu catàleg corresponent.
Concepte:Expresionisme abstracte.
Qualitat:Expresió.
Valors:Dinamisme, dramatisme i espontanietat.

Año:  2012.
Briefing:   Crear Cartel para la exposición de Franz Kline y su correspondiente catálogo.
Concepto:Expresionismo abstracto.
Qualidad:Expresión.
Valores:Dinamismo, dramatismo y espontaneidad.

Year: 2012.
Briefing: Create poster for the exhibition of Franz Kline and the corresponding catalog.
Concept:Expresionisme abstract.
Quality: Expression.
Values:Dynamism, drama and spontaneity.

 

 

 

Exposition Franz Kline

Exposition Franz Kline

 


L’edició editorial del llibre de Franz Kline, ha estat creat respectant el còdic de l’artista i els espais amb blanc i la dimenció del format són els factors més importants a ressaltar. El llibre com a maqueta, va ser construit de manera artesanal.  //  La edición editorial del libro de Franz Kline, ha sido creado respetando el Código del artista y los espacios en blanco y la dimenció del formato son los factores más importantes a resaltar. El libro como maqueta, fue construido de manera artesanal.  //  The edition book publisher Franz Kline, has been created respecting the greed of the artist and the blank spaces and format dimenció factors are most important to highlight. The book as a model was built using traditional methods.

 

Related Works