Aldea

Creació Marc
Branding

Any: 2014

Briefing:: Creació de tota la imatge corporativa d’un nou canal televisiu.
Concepte::Preservar la cultura i donar-la a conèixer
Qualitat::Engresca a actuar i descobrir els misteris de la història.
Valors::Dinàmic, atrevit, digital.

Año: 2014
Briefing: Creación de toda la imagen corporativa de un nuevo canal televisivo.
Concepto: Preservar la cultura y darla a conocer.
Qualidad: Anima a actuar y descubrir los misterios de la historia.
Valores: Dinámico, atrevido, digital.

Year: 2014
Briefing: Create a whole corporate image of a new TV channel.
Concept:Preserve culture and make it known.
Quality: Encourage to act and discover the mysteries of history.
Values: Dynamic, daring, digital.

 


 

Aldea és un projecte que parteix de les cultures de les poblacions. La cultura neix, evoluciona, crea simbologia,  s’autoprotegeix i perdura. Partint d’aquest punt, la imatge coorporativa es basa amb una estructura modular, una simbologia i una codificació que és influenciada, per la tecnologia digital actual. El Slogan de marca s’anomena, Cultura digital.

Aldea es un proyecto que parte de las culturas de las poblaciones. La cultura nace, evoluciona, crea simbología, se autoprotege y perdura. Partiendo de este punto, la imagen corporativa se basa en una estructura modular, una simbología y una codificación que es influenciada por la tecnología digital actual. El Slogan de la marca se llama, Cultura digital.

Village is a project based on the cultures of different populations. The culture is born, evolves, creates symbols, protects itself and lasts. Starting with this, the corporate image is based on a modular structure, symbols and coding, influenced by current digital technology. The slogan of the brand is, Digital Culture.

 

 

Logo dualLes lletres del logotip aldea, formen un entremat de carrers dins una muralla, a la vegada que pot semblar un pictograma o un codi QR.  //  Las letras del logotipo aldea, forman un entramado de calles dentro de una muralla, a la vez que puede parecer un pictograma o un código QR.  //  The letters of the village logo, form a network of streets within a wall. At the same time it may look like a pictogram or a QR-code.

 

IMG_0096Retoc

IMG_0099Retoc

 

IMG_0107Retoc

Video trailer.

Video trailer.

 

La campanya d’Aldea, està relacionada amb el fet de descobrir conjuntament: Aldea forma part de la història, sols fa falta que la descobreixis. A través de les imatges, la campanya anima l’espectador a descobrir els misteris de la història a través dels descobriments d’Aldea. El concepte de marca torna a apareixer en segon pla, el símbol protegit és desenterrat per revelar la història i fer-la perdurar. Dit això, l’eslogan de la campanya es dirà; Conecció al passat.  //  La campaña de Aldea, está relacionada con el hecho de descubrir conjuntamente: “Aldea forma parte de la historia, solo hace falta que la descubras”. A través de las imágenes, la campaña anima al espectador a descubrir los misterios de la historia a través de los descubrimientos de Aldea. El concepto de marca vuelve a aparecer en segundo plano, el símbolo protegido es desenterrado para revelar la historia y hacerla perdurar. Por lo tanto, el eslogan de la campaña se llamará; conexión al pasado.  //  The village campaign is related the idea of discovering together: Aldea is part of the story, you just need to discover it.Through the images, the campaign encourages the viewer to explore the mysteries of history through the discoveries of Aldea. The concept of the brand appears in the background, the symbol is dug up to reveal the story and make it last.For this reason, the slogan of the campaign is;connection to the past.

 

Related Works