Protected: Blender

There is no excerpt because this is a protected post.

SafyKids

  Any: 2017-2018 Briefing: Creació d'una imatge coorporativa i disseny il·lustrat per a un videojoc. Concepte: Infants en un món de joguines, protegits dels perills d'una ciutat. Qualitat: Educativa. Valors: Energétic, colorit, divertit. Año: 2017-2018 Briefing: Creación de una imagen corporativa y diseño ilustrado, para un videojuego. Concepto: Niños en un mundo de juguetes, protegidos de los peligros de una ciudad Qualidad: Educativa. Valores: Energético, colorido, divertido. Year: 2017-18 Briefing: Creation of a coorporative image and illustrified design for a video game. Concept: Children in a world of toys, protected from the dangers of the city. Quality: Educational. Values: Energetic, colorful, fun. 3026 0 3079 1 3086 0 Estètica Amb un polit visual que recorda les joguines, es vol apropar a un públic infantil. La seva estètica pot enganyar, ja que el joc està destinat a educar situacions de la vida. Els dibuixos es regeixen per exagerar les peces petites que configuren les joguines antigues i per l'us de materials usuals d'aquests objectes (fusta, metall, plàstic). Estética Con una estética visual que recuerda a los juguetes, se quiere acercar a un público infantil. Su estética puede engañar, ya que el juego está destinado a educar situaciones de la vida. Los dibujos se rigen por […]