Protected: blender 3

There is no excerpt because this is a protected post.

Blender 2

1050 0 1027 0 1027 0 1026 0 1026 0 962 0 962 0

GALACORA

MAPEJAT // MAPEADO // MAPPING Amb un equip de 2 persones, ens varem posar a fer un servidor de Minecraft d'alta categoria. Aquest es centraba en una hipotètica barreja de cultures, degut a invasions alienigenes. En aquest cas, jo em vaig dedicar a  fer tot el mapejat. Es van usar, diverses eines d'edició i plugins de construcció, d'altra banda, es van requerir plànols tècnics per crear algunes construccions complicades. Con un equipo de 2 personas, nos pusimos a hacer un servidor de Minecraft de alta categoría. Este, se centraba en una hipotética mezcla de culturas, debido a invasiones alienígenas. En este caso, yo me dediqué a hacer todo lo mapeado. Se usaron varias herramientas de edición y plugins de construcción, por otro lado, se requirieron planos técnicos para crear algunas construcciones complicadas. With a team of 2 people, we set about making a high-end Minecraft server. This one focused on a hypothetical mixture of cultures, due to alien invasions. In this case, I dedicated myself to doing everything mapped. Various editing tools and building plugins were used, on the other hand, technical drawings were required to create some complicated builds. 1264 0 1266 0 1274 0 1260 0 1212 0 […]

Protected: dOCMA

There is no excerpt because this is a protected post.

Logos

INANAUT Logotip creat per a un estudi d'interiorisme. Conceptualment, es va buscar l'unió entre l'interior i l'exterior.  //  Logotipo creado para un estudio de interiorismo. Conceptualmente, se buscó la unión entre el interior y el exterior.  //  Logo created for an interior design studio. Conceptually, the union between the interior and the exterior was sought. 2209 0 VITO Logotip creat per a una constructora d'instal.lacions territorials. Conceptualment, es va cercar la sensació de ressistència i unió que aporta aquest tipus d'estructures. // Logotip creado para un constructor de instalaciones territoriales. Conceptualmente, existe la sensación de resistencia y unión que sustenta este tipo de estructura. // Logo created for a builder of territorial facilities. Conceptually, there is a sense of resistance and union that sustains this type of structure. 2248 0 NAUT Logotip creat per a una empresa de processats i venda de productes de la llar, derivats de la nou i del suro. El concepte es basa amb la dualitat. Tipografia de caràcter afable i orgànica barrejada amb una sensació tova i rígida. Una barreja de llar i artesania.   //   Logotiop cread por a una empresa de procesados y venta de productos del hogar derivados de la nuez y del […]

NEWS

Objectiu: Entradeta de noticies creada seguint la linia de disseny de Star Citizen. El seu ús s'utilitza actualment per a retransmetre noticies de la nostra comunitat en el mon de SC.  Programes: Per l'elaboració d'aquest videos s'han usat A.Effects, Photoshop i Premiere. Música: Per a crear la música s'ha usat FLStudio.   Objetivo: Entradilla de noticias creada siguiendo la línea de diseño de Star Citizen. Su uso, recae en la retransmisión noticiaria de nuestra comunidad en el mundo de SC. Programas: Para la elaboración de este videos se han usado A.Effects, Photoshop y Premiere. Música: Se ha usado FLStudio.   Objective: News entry created following the design line of Star Citizen. Its use falls on the news broadcast of our community in the world of SC. Programs: For the elaboration of this videos, A.Effects, Photoshop and Premiere have been used. Music: FLStudio has been used to create the music.   2240 0

Smartions

  Creació Cartells Branding   [ezcol_1third]Any: 2018 Briefing:: Creació d’una imatge corporativa per una escola taller. Concepte::Diverteix-te usant les tècniques STEAM. Qualitat: Engrescadora i fresca, amb l’objectiu de fer reaccionar els dos sexes. Valors:Dinàmic, lluminós, sense limitacions.[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Año: 2018 Briefing: Creación de una imagen corporativa para una escuela taller. Concepto: Divertirse usando las técnicas STEAM. Qualidad: Atractivo y fresco, con el objetivo de estimular los dos sexos. Valores: Dinámico, luminoso, sin limitaciones. [/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Year: 2018 Briefing: Creation of a corporate image for a higher school. Concept: Have fun using STEAM techniques. Quality: Attractive and fresh, with the aim of stimulating both sexes. Values: Dynamic, bright, without limitations.[/ezcol_1third_end]    

SafyKids

  Any: 2017-2018 Briefing: Creació d'una imatge coorporativa i disseny il·lustrat per a un videojoc. Concepte: Infants en un món de joguines, protegits dels perills d'una ciutat. Qualitat: Educativa. Valors: Energétic, colorit, divertit. Año: 2017-2018 Briefing: Creación de una imagen corporativa y diseño ilustrado, para un videojuego. Concepto: Niños en un mundo de juguetes, protegidos de los peligros de una ciudad Qualidad: Educativa. Valores: Energético, colorido, divertido. Year: 2017-18 Briefing: Creation of a coorporative image and illustrified design for a video game. Concept: Children in a world of toys, protected from the dangers of the city. Quality: Educational. Values: Energetic, colorful, fun. 3030 0 3083 1 3090 0 Estètica Amb un polit visual que recorda les joguines, es vol apropar a un públic infantil. La seva estètica pot enganyar, ja que el joc està destinat a educar situacions de la vida. Els dibuixos es regeixen per exagerar les peces petites que configuren les joguines antigues i per l'us de materials usuals d'aquests objectes (fusta, metall, plàstic). Estética Con una estética visual que recuerda a los juguetes, se quiere acercar a un público infantil. Su estética puede engañar, ya que el juego está destinado a educar situaciones de la vida. Los dibujos se rigen por […]

Germina

  Any: 2014 Briefing: Creació d’una imatge coorporativa per a un esdeveniment d’alimentació ecològica Concepte: Simbiosis (adaptació natural animal) Qualitat: Afable Valors: Tranquilitat, protecció, diversitat, diferent. Año: 2014 Briefing: Creación de una imagen corporativa para un evento de alimentación ecológica. Concepto: Simbiosis (adaptación natura-animal) Qualidad: Agradable. Valores: Tranquilidad, protección, diversidad y diferente. Year: 2014 Briefing: Create a corporate image for an organic food event. Concept: Symbiosis (adaptation animal-nature) Quality: Affable Values: Tranquility, protection, diversity and System: Different.     Creació d’una imatge corporativa per a un esdeveniment d’alimentació ecològica, on la simbiosos formarà part del concepte. El projecte vol abocar; tranquilitat, protecció i diversitat.  //  Creación de una imagen corporativa para un evento de alimentación ecológica, donde la simbiosos formará parte del concepto. El proyecto quiere transmitir; tranquilidad, protección y diversidad.  //  Creating a corporate event for organic food, where simbiosos part of the concept. The project aims to pour; peace, protection and diversity.     Germina parteix d’influencies com: la llum, el confort, la salut i la prosperitat. Aquestes es plasmen amb elements com, les llavors, els colors terra i les formes orgàniques. Aquests punts formen part d’una relació entre el món animal i el món vegetal, (imatge que vol representar la marca) per acabar […]

Ecomoció

ECOMOCIÓ Tipologia: Branding Nom: Aldea Any:  2014 Concepte: Preservar la cultura i donar-la a coneixer Qualitat: “Passió per l’acció” El logotip està format per un engranatge futurístic, on el mediambient (verd), la tecnologia (groc) i el raonament (blau) conformen l’isotip. El logotipo está formado por un engranaje futurístico, donde el medioambiente (verde), la tecnología (amarillo) y el razonamiento (azul) conforman el isotipo.  The logo consists of a gear of the future where the environment (green), technology (yellow) and reasoning (blue) form the isotype.   Piezas “ecomoció”   Per a vincular les peces a tots els elements, s’ha aplicat el logotip i un horitzó fosc, per connotar-se amb el context urbà. Para vincular las piezas, a todos los elementos se ha aplicado el logotipo y un horizonte oscuro, para connotar con el contexto urbano. To link the pieces, the logo and the dark horizon have been applied to all elements to connote an urban context.       Carpeta lleugera i transparent on sols el skyline deixa opaca la part transparent. El tancament està format per un velcro, que encaixa al mig del isotip. Carpeta ligera y transparente donde sólo el skyline deja opaca la parte transparente. El cierre está formado […]