Magazine Detroit

Any: 2014 Briefing: Editar una revista especialitzada amb ciutats. Concepte: Detroit, la ciudad de las dos caras. Qualitat: Revista amb evolució dels fets, plasmada a la “maquetació viva”. Valors: Contrastat, visual i emotiva. Any: 2014. Briefing:Editar una revista especializada con ciudades. Concepte:Detroit, la ciudad de las dos caras. Qualitat:Revista con evolución de los hechos, plasmada en la “maquetación viva”. Valores:Contrastado, visual y emotiva. Year: 2014. Briefing:Editing a journal with cities. Concept:Detroit, the city of two faces. Quality:Journal Evolution of the facts reflected in the “layout alive”. Values:Contrast, visual and emotional.             Citys és una revista documental, relacionada amb temàtiques de procesos històrics produïts, a ciutats de tot el món. En aquest cas (capítol 23) es parla sobre Detroit. Els seus inicis, l’època daurada del 1940, la crísis dels 60-70, l’abandomanent als 80-90 i el canvi de mires actual, impulsat majoritàriament per la seva població. Citys es una revista documental, relacionada con temáticas de procesos históricos producidos, en ciudades de todo el mundo. En este caso (capítulo 23) se habla sobre Detroit. Desde sus inicios, la época dorada del 1940, la crísis de los 60-70, el abandono a los 80-90 y el cambio de miras actual, impulsado mayoritariamente por […]

Franz Kline

Cartellisme i edició Cartelismo i edición Poster and edition   Any:2012. Briefing:Crear Cartell per a l’expo. de Fr.Kline i el seu catàleg corresponent. Concepte:Expresionisme abstracte. Qualitat:Expresió. Valors:Dinamisme, dramatisme i espontanietat. Año:  2012. Briefing:   Crear Cartel para la exposición de Franz Kline y su correspondiente catálogo. Concepto:Expresionismo abstracto. Qualidad:Expresión. Valores:Dinamismo, dramatismo y espontaneidad. Year: 2012. Briefing: Create poster for the exhibition of Franz Kline and the corresponding catalog. Concept:Expresionisme abstract. Quality: Expression. Values:Dynamism, drama and spontaneity.         L’edició editorial del llibre de Franz Kline, ha estat creat respectant el còdic de l’artista i els espais amb blanc i la dimenció del format són els factors més importants a ressaltar. El llibre com a maqueta, va ser construit de manera artesanal.  //  La edición editorial del libro de Franz Kline, ha sido creado respetando el Código del artista y los espacios en blanco y la dimenció del formato son los factores más importantes a resaltar. El libro como maqueta, fue construido de manera artesanal.  //  The edition book publisher Franz Kline, has been created respecting the greed of the artist and the blank spaces and format dimenció factors are most important to highlight. The book as a model was built […]

Aldea

Creació Marc Branding Any: 2014 Briefing:: Creació de tota la imatge corporativa d’un nou canal televisiu. Concepte::Preservar la cultura i donar-la a conèixer Qualitat::Engresca a actuar i descobrir els misteris de la història. Valors::Dinàmic, atrevit, digital. Año: 2014 Briefing: Creación de toda la imagen corporativa de un nuevo canal televisivo. Concepto: Preservar la cultura y darla a conocer. Qualidad: Anima a actuar y descubrir los misterios de la historia. Valores: Dinámico, atrevido, digital. Year: 2014 Briefing: Create a whole corporate image of a new TV channel. Concept:Preserve culture and make it known. Quality: Encourage to act and discover the mysteries of history. Values: Dynamic, daring, digital.     Aldea és un projecte que parteix de les cultures de les poblacions. La cultura neix, evoluciona, crea simbologia,  s’autoprotegeix i perdura. Partint d’aquest punt, la imatge coorporativa es basa amb una estructura modular, una simbologia i una codificació que és influenciada, per la tecnologia digital actual. El Slogan de marca s’anomena, Cultura digital. Aldea es un proyecto que parte de las culturas de las poblaciones. La cultura nace, evoluciona, crea simbología, se autoprotege y perdura. Partiendo de este punto, la imagen corporativa se basa en una estructura modular, una simbología y una […]