Ship Golden8

1107 0 1107 0 1101 0 1107 0 1107 0 1107 0 1107 0

Protected: Hyponomo

There is no excerpt because this is a protected post.

Cannon

1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0

Smartions

  Creació Cartells Branding   [ezcol_1third]Any: 2018 Briefing:: Creació d’una imatge corporativa per una escola taller. Concepte::Diverteix-te usant les tècniques STEAM. Qualitat: Engrescadora i fresca, amb l’objectiu de fer reaccionar els dos sexes. Valors:Dinàmic, lluminós, sense limitacions.[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Año: 2018 Briefing: Creación de una imagen corporativa para una escuela taller. Concepto: Divertirse usando las técnicas STEAM. Qualidad: Atractivo y fresco, con el objetivo de estimular los dos sexos. Valores: Dinámico, luminoso, sin limitaciones. [/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Year: 2018 Briefing: Creation of a corporate image for a higher school. Concept: Have fun using STEAM techniques. Quality: Attractive and fresh, with the aim of stimulating both sexes. Values: Dynamic, bright, without limitations.[/ezcol_1third_end]    

Tierras

[caption id="attachment_1319" align="aligncenter" width="900"]Concert poster LE Concert poster LE[/caption]

Franz Kline

Cartellisme i edició Cartelismo i edición Poster and edition   Any:2012. Briefing:Crear Cartell per a l’expo. de Fr.Kline i el seu catàleg corresponent. Concepte:Expresionisme abstracte. Qualitat:Expresió. Valors:Dinamisme, dramatisme i espontanietat. Año:  2012. Briefing:   Crear Cartel para la exposición de Franz Kline y su correspondiente catálogo. Concepto:Expresionismo abstracto. Qualidad:Expresión. Valores:Dinamismo, dramatismo y espontaneidad. Year: 2012. Briefing: Create poster for the exhibition of Franz Kline and the corresponding catalog. Concept:Expresionisme abstract. Quality: Expression. Values:Dynamism, drama and spontaneity.         L’edició editorial del llibre de Franz Kline, ha estat creat respectant el còdic de l’artista i els espais amb blanc i la dimenció del format són els factors més importants a ressaltar. El llibre com a maqueta, va ser construit de manera artesanal.  //  La edición editorial del libro de Franz Kline, ha sido creado respetando el Código del artista y los espacios en blanco y la dimenció del formato son los factores más importantes a resaltar. El libro como maqueta, fue construido de manera artesanal.  //  The edition book publisher Franz Kline, has been created respecting the greed of the artist and the blank spaces and format dimenció factors are most important to highlight. The book as a model was built […]

Moulin Rouge

Cartellisme Cartellismo Poster Any:2012 Briefing:Creació d’una imatge visual de la pel·lícula Concepte: Esvalot al barri Roig. Qualitat: Potent Valors: Absorvent i energètic Año:2012 Briefing:Creación de una imagen visual de la película. Concepto: Alboroto en el barrio rojo. Qualidaad: Potente. Valores: Absorbente y enérgico. Year:2012. Briefing:Creating visual image as film. Concept:Excite the red light district. Quality:Powerful. Values:Absorbing and energetic.