Vinil Wall

 

Any: 2013
Briefing:Dissenyar una il·lustració que respongui a les ofertes de l’escola de disseny CIC Elisava.
Concepte:Polifacetisme.
Qualitat:Mostra la pluriprofessionalitat dinàmica i amb ganes de progrés que l’escola aporta als seus alumnes.
Valors:Unió, passió, imaginació, diversitat…

Año: 2013
Briefing:Diseñar una ilustración que responda a las ofertas de la escuela de diseño, CIC Elisava.
Concepto:Polifacetismo.
Qualidad:Muestra la pluriprofessionalitat dinámica y con ganas de progreso que la escuela aporta a sus alumnos.
Valores:Unión, pasión, imaginación, diversidad…
Year: 2013
Briefing:Designing an illustration that meets the design school offers, CIC Elysees.
Concept:Polifacetisme.
Quality:View multi-professional dynamic progress the school provides its students.

Values:Union, passion, imagination, diversity..

 

CIC Wall

CIC Wall

Related Works